Импресум

РЕДАКЦИЈА СПОРТ МАНИЈА

Спорт Манија » www.sportmanija.mk « е портал наменет за љубителите на спортот кој почна со работа на 14 септември 2018 година.


Редакција

Уредник   Трајан Маневски

Заменик уредник   Златко Јуруковски

Деск   Зоран Поповски, Перица Гиевски

Лектор   Билјана Пепоска

Технички уредник   Драган Томовски


Контакт   contact@sportmanija.mk

Маркетинг   marketing@sportmanija.mk